Disclaimer

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Holland Riooltechniek BV behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

Holland Riooltechniek BV betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van haar website uiterste zorgvuldigheid. Holland Riooltechniek BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Holland Riooltechniek BV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, logo's en handelsmerken worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Holland Riooltechniek BV.

Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijst Holland Riooltechniek BV erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Holland Riooltechniek BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.